Obchodní podmínky

 

Tyto obchodní podmínky se použijí pro 

 • poskytování produktů v digitální podobě (digitálního obsahu), a to online kurzů, programů, tréninků a jiných produktů s digitálním obsahem; a
 • členství v online klubu,

 jejichž nabídka je uvedena na webových stránkách dostupných na internetové adrese http://prodejniakademie.cz. 

 • DŮLEŽITÉ POJMY A ZKRATKY

Tyto zkratky a pojmy, které jsou v těchto obchodních podmínkách uváděny s velkým počátečním písmenem, znamenají následující:

 

 1. OP

Tyto Obchodní podmínky.

 • POSKYTOVATEL

Prodejní akademie s.r.o.

Společnost zapsaná u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 50573

IČO: 19375174

Sídlo: Lipová 803, 407 21 Česká Kamenice

Telefonní číslo: +420775862689

E-mail: tereza@prodejniakademie.cz

 • UŽIVATEL

Uživatel digitálního obsahu Produktu, který s Poskytovatelem uzavře ohledně Produktu Smlouvu.

 • SPOTŘEBITEL

Uživatel, který je fyzickou osobou a při uzavírání Smlouvy s Poskytovatelem jedná mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání. Produkty nabízené Poskytovatelem jsou určeny pro podnikatele, proto se má za to, že Smlouvu neuzavírá Spotřebitel.   

 • SMLOUVA

Smlouva o poskytování digitálního obsahu nebo smlouva o členství v online klubu, která je uzavírána mezi Poskytovatelem a Uživatelem přes Webové rozhraní. Obsahem Smlouvy je povinnost Poskytovatele zpřístupnit Uživateli digitální obsah, a případně mu poskytnout služby, které jsou součástí příslušného online produktu nebo klubu, a povinnost Uživatele zaplatit Poskytovateli Cenu. Není-li níže v těchto OP rozlišeno, o jaký z těchto typů smluv se jedná, vztahuje se dané ustanovení na každý z těchto typů smluv. Smlouvu tvoří Objednávka, potvrzení Objednávky a tyto OP. Je uzavírána v českém jazyce, archivována v elektronické podobě a není přístupná.  

 • PRODUKT

Online kurz, program, trénink, jiný produkt s digitálním obsahem nebo online klub, který je předmětem Smlouvy. Produkt může být buď úplatný, nebo bezúplatný – zdarma.  

 

 1. OBJEDNÁVKA

Řádně vyplněný a odeslaný elektronický objednávkový formulář, který představuje návrh Uživatele na uzavření Smlouvy. 

 • CENA

Konečná cena (včetně všech případných poplatků a nákladů) za Produkt uvedená v Objednávce nebo, jde-li o členství v online klubu, cena za každý měsíc členství v online klubu uvedená v Objednávce. Platí se v korunách českých.   

 • WEBOVÉ ROZHRANÍ nebo WEB

Webové rozhraní umístěné na webové stránce dostupné na internetové adrese http://prodejniakademie.cz. 

 • OZ

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

 • ODPOVĚDNOST

Uživatel bere na vědomí, že Produkty užívá na vlastní riziko a že závisí pouze na něm, jakým způsobem informace využije a jakých výsledků dosáhne. Poskytovatel neodpovídá za výsledky, např. v podnikatelském či osobním rozvoji, které Uživatel v souvislosti s užíváním Produktu zaznamená, ani nenese odpovědnost za jakoukoli případnou majetkovou či nemajetkovou újmu. Produkty nenahrazují zdravotní ani psychologickou péči. 

 • INFORMACE NA WEBU

 1. Jakékoli hodnocení Produktů nebo Poskytovatele (recenze), které je uvedeno na Webu, pochází od osoby, které byl Produkt skutečně zpřístupněn. Poskytovatel má přehled o uživatelích, kterým byly jednotlivé Produkty zpřístupněny, a v případě pochybností nahlédne do své evidence, zda dané osobě, která recenzi poskytla, byl Produkt skutečně zpřístupněn. Tímto způsobem je důvěryhodnost recenzí ověřována. Na Webu nemusí být uvedeny všechny recenze, ale Poskytovatel vybírá ty, které zveřejní. Recenze na platformách třetích stran (např. www.google.com a jiné) Poskytovatel neověřuje.  

 • U každého Produktu je na Webu uveden jeho popis, co zahrnuje, jaká je jeho cena, příp. kdy a na jak dlouho bude zpřístupněn apod. Tyto popisy Produktů jsou informativního charakteru a nepředstavují návrh na uzavření smlouvy, ustanovení § 1732 odst. 2 OZ se tak nepoužije.

 

 • OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ SMLOUVY


 • Uživatel objednává Produkt přes Webové rozhraní odesláním řádně vyplněného elektronického objednávkového formuláře (Objednávka). Objednávka obsahuje základní informace k Produktu a jeho celkovou Cenu.  


 • Před odesláním objednávkového formuláře může Uživatel zkontrolovat a změnit vyplněné údaje. Poskytovatel se spoléhá na pravdivost, správnost a úplnost údajů uvedených v Objednávce a nenese odpovědnost za nepravdivé, nesprávné či neúplné údaje. Stisknutím příslušného tlačítka v objednávkovém formuláři je vyplněný objednávkový formulář odeslán a tím Uživatel učinil závaznou objednávku Produktu, resp. návrh na uzavření Smlouvy.  


 • Přijetí Objednávky Poskytovatel Uživateli potvrdí zasláním e-mailu na jeho elektronickou adresu uvedenou v Objednávce. Součástí tohoto potvrzujícího e-mailu je shrnutí Objednávky a tyto OP ve formátu pdf nebo obdobném. Doručením tohoto potvrzujícího e-mailu je Smlouva uzavřena a tento e-mail představuje současně potvrzení o jejím uzavření. Smlouvu lze uzavřít i za individuálně sjednaných podmínek.

 1. Náklady, které Uživateli vzniknou v souvislosti s použitím prostředků komunikace na dálku (zejména náklady na internetové připojení) nese Uživatel a tyto náklady se neliší od běžné sazby. Učiněním Objednávky Uživatel souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku. 

 • CENA PRODUKTŮ A ZPŮSOB PLATBY

CENA PRODUKTŮ

 1. Na Webu jsou uvedeny aktuální ceny Produktů, případně způsob jejich určení. Ceny Produktů může Poskytovatel měnit s tím, že pro Uživatele platí vždy cena, která je aktuální v okamžiku objednání Produktu. Aktuální cena Produktu uvedená na Webu může být Uživateli navýšena pouze v případě platby Ceny formou splátek (viz níže). Případné slevy z ceny Produktů nelze vzájemně kombinovat. Konečná Cena (včetně všech případných poplatků a nákladů) je uvedena v souhrnu objednávky; v případě členství v online klubu je v souhrnu objednávky uvedena Cena za jeden měsíc členství v online klubu. 

 

 1. Pokud by došlo ke zjevné chybě při uvedení ceny na Webu (např. překlep) nebo obdobné chybě v procesu uzavírání Smlouvy, není Poskytovatel povinen Uživateli za takovou zjevně chybnou cenu Produkt zpřístupnit a má v takovém případě právo odstoupit od Smlouvy. 

 

 1. Ke zpřístupnění úplatného Produktu dojde nejdříve po úplném zaplacení Ceny, a v případě rozložení platby na splátky (viz níže) nejdříve po zaplacení první splátky. Ke zpřístupnění Produktu zdarma dojde nejdříve po uzavření Smlouvy. 

 

ZPŮSOB PLATBY

 1. Cenu je možné uhradit následujícími způsoby:
  1. bankovním převodem na účet,
  2. online platební kartou,
  3. rychlým online převodem,
  4. rekurentními inkasními platbami.

 

 1. V případě platební metody uvedené pod písmenem a) (bankovní převod na účet) obdrží Uživatel platební údaje v e-mailu potvrzujícím přijetí Objednávky.

 

 1. Platební metody uvedené pod písmeny b), c) a d) (online platební karta, rychlý online převod a rekurentní inkasní platby) jsou napojeny na platební bránu společnosti ComGate Payments, a. s., IČ: 27924505 (https://www.comgate.cz/cz/platebni-brana), která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadává Uživatel pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti ComGate Payments, a. s., a ze strany této společnosti nejsou Poskytovateli předávány. Svůj dotaz k těmto platebním metodám může Uživatel směřovat přímo na společnost ComGate Payments, a.s., Gočárova třída 1754/48b, Hradec Králové, e-mail: podpora@comgate.cz, tel: +420 228 224 267.

 

 1. Na Webu mohou být uvedeny nebo mezi Poskytovatelem a Uživatelem výslovně dohodnuty případné jiné způsoby platby.  

 

SPLATNOST CENY

 1. V případě bankovního převodu na účet je Cena splatná v termínu uvedeném v pokynech k platbě. Cena je zaplacena v okamžiku připsání příslušné částky na bankovní účet Poskytovatele. 

 

 1. V případě platby prostřednictvím platební brány je Cena (resp. při platbě na splátky první splátka Ceny) splatná bezprostředně po uzavření Smlouvy. Další splátka je splatná vždy s 30denním odstupem. Cena je v takovém případě zaplacena v okamžiku provedení platby.  

 

 1. Po přijetí platby Poskytovatel vystaví a na e-mail Uživatele zašle příslušnou fakturu. Uživatel souhlasí s vystavováním faktur v elektronické podobě.  

 

PLATBA VE SPLÁTKÁCH

 1. Je-li tato možnost na Webu u konkrétního Produktu uvedena, může Uživatel zvolit platbu Ceny formou splátek. V takovém případě může dojít k navýšení aktuální ceny Produktu uvedené na Webu, a to o částku nepřevyšující přímé náklady, které Poskytovateli v souvislosti s tímto způsobem platby vzniknou. V případě platby Ceny na splátky se Objednávkou Uživatel zavazuje zaplatit všechny splátky. 

 

 1. V případě prodlení s úhradou splátky je Poskytovatel oprávněn Uživateli Produkt znepřístupnit až do doby zaplacení příslušné splátky. Tím není dotčena povinnost Uživatele zaplatit všechny splátky. Rovněž je Poskytovatel v takovém případě oprávněn Uživateli oznámením zaslaným na jeho e-mail uvedený v Objednávce celou nezaplacenou část Ceny okamžitě zesplatnit a ke dni uvedenému v tomto oznámení požadovat zaplacení všech zbylých splátek najednou. Poskytovatel je v takovém případě oprávněn rovněž odstoupit od Smlouvy. Odstoupením od Smlouvy nevzniká Poskytovateli povinnost vrátit Uživateli splátky před odstoupením od Smlouvy zaplacené.

 • Platba Ceny ve splátkách, a rovněž platba Ceny za jeden měsíc členství v online klubu, je uskutečňována prostřednictvím automatických opakovaných plateb kartou (rekurentní inkasní platby). Příslušná splátka Ceny, resp. Cena za jeden měsíc členství v online klubu, je každých 30 dnů (počínaje datem Objednávky) automaticky strhávána z platební karty, jejíž údaje Uživatel zadal při platbě Produktu. S automatickým strháváním částek Uživatel při objednávání Produktu vysloví souhlas. Toto automatické strhávání z platební karty probíhá až do úplného zaplacení Ceny a v případě členství v online klubu až do ukončení členství v souladu s odstavcem 15 níže. 

 1. Minimální doba trvání členství v online klubu činí 6 měsíců ode dne zaplacení Ceny za první měsíc členství. Po uplynutí této doby může být členství Uživatele na jeho žádost ukončeno. Ukončit členství může Uživatel tím, že vyplní odhlašovací formulář, který je dostupný zde: ODHLAŠOVACÍ FORMULÁŘ, a vyplněný formulář stisknutím příslušného tlačítka odešle Poskytovateli. Uživatel je povinen ve formuláři vyplnit své kontaktní údaje, které uvedl v Objednávce při objednání členství v online klubu. Ke zrušení pravidelných plateb dojde nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy Poskytovateli bude doručen vyplněný odhlašovací formulář. Uživatel přestane být členem online klubu dnem následujícím po skončení období, na které byla Cena za členství zaplacena. Tímto dnem bude Uživateli veškerý digitální obsah, který je součástí klubu, znepřístupněn, přestane být členem uzavřené facebookové skupiny určené pro členy klubu a přestane užívat všech výsad a výhod, které mu členství v online klubu přinášelo.

 • DODÁNÍ PRODUKTŮ

ZPŮSOB ZPŘÍSTUPNĚNÍ PRODUKTŮ

 • Digitální obsah online kurzu, programu, tréninku či jiného Produktu s digitálním obsahem bude Uživateli zpřístupněn tím, že mu na jeho elektronickou adresu uvedenou v Objednávce budou zaslány přístupové údaje k uživatelskému účtu do členské sekce na Webu, případně mu na tuto adresu bude digitální obsah poslán v textu či v příloze e-mailu nebo jako odkaz, na kterém je možné digitální obsah stáhnout nebo otevřít. 


 • Členství v online klubu bude Uživateli zpřístupněno tím, že mu na jeho elektronickou adresu uvedenou v Objednávce bude zaslán odkaz na uzavřenou facebookovou skupinu, v níž jsou uloženy všechny materiály a kde probíhají tréninky a živá vysílání.   


 • Pokud je na Webu u konkrétního Produktu uveden jiný způsob zpřístupnění digitálního obsahu, bude Uživateli digitální obsah zpřístupněn tímto jiným způsobem.

ČAS ZPŘÍSTUPNĚNÍ PRODUKTŮ

 1. Na Webu může být u Produktu uveden konkrétní den, kdy bude zpřístupněn. V taktovém případě bude Uživateli Produkt zpřístupněn v takto předem oznámený den.   

 • Nejedná-li se o případ uvedený v předchozím odstavci, závisí čas zpřístupnění Produktu na zvoleném způsobu platby. V případě platby Ceny bankovním převodem na účet bude Produkt Uživateli zpřístupněn do 3 pracovních dnů od připsání Ceny na bankovní účet Poskytovatele. V případě platby prostřednictvím platební brány bude Uživateli Produkt zpřístupněn obratem po provedení platby. Produkt zdarma bude Uživateli zpřístupněn obratem po uzavření Smlouvy, nejedná-li se o případ uvedený v předchozím odstavci.


 • Na Webu může být u Produktu uvedeno, že bude Uživateli zpřístupňován postupně, po částech. V takovém případě první část (modul) Produktu bude Uživateli zpřístupněna v čase určeném dle předchozích odstavců a další části (moduly) postupně dle předem oznámeného harmonogramu.

DÉLKA PŘÍSTUPNOSTI PRODUKTŮ

 1. Na Webu může být u Produktu uvedeno, jakou dobu bude mít Uživatel k němu přístup. V takovém případě bude Uživateli Produkt přístupný po takto předem oznámenou dobu.

 

 1. Nejedná-li se o případ uvedený v předchozím odstavci, má Uživatel Produkt přístupný navždy. To neplatí pro webináře nebo online kurzy zdarma, k jejichž digitálnímu obsahu má Uživatel přístup pouze v den a čas, který je na Webu uveden, resp. po dobu jejich trvání. 

 

ZMĚNA TERMÍNU

 1. Je-li součástí Produktu osobní podpora Poskytovatele – konzultace, živá vysílání apod., vyhrazuje si Poskytovatel právo na změnu předem oznámeného termínu jejich konání. Všechny případné změny budou Uživateli oznámeny.  

 

FUNKČNOST DIGITÁLNÍHO OBSAHU, TECHNICKÉ A PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ

 1. Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, aby měl Uživatel k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu docx, pdf a obdobnými, přehrávání video a audio souborů, dále připojení k síti internet s dostatečnou rychlostí připojení a funkční e-mailovou schránku udržovanou ve stavu schopném přijímat zprávy (digitální prostředí). 

 

 1. Za propojení digitálního obsahu Produktu s digitálním prostředím Uživatele nese odpovědnost Uživatel.

 • LICENCE A MLČENLIVOST

 1. Produkty jsou autorským dílem. Poskytovatel tímto poskytuje Uživateli licenci k užití digitálního obsahu Produktu, a to výhradně pro účely podnikatelské činnosti Uživatele. Odměna za poskytnutí licence je zahrnuta v Ceně příslušného Produktu. Uživatel není oprávněn postoupit licenci třetí osobě, ani poskytnout třetí osobě podlicenci. 

 

 1. Produkt (ani jakoukoli jeho část), ať už v původní či změněné podobě, není možné bez předchozího výslovného písemného souhlasu Poskytovatele dále šířit nebo umožnit jeho užití dalším osobám. Uživatel je dále povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu v členské sekci na Webu. Tyto povinnosti platí i po skončení účinnosti Smlouvy. 

 

 1. V případě porušení či překročení oprávnění plynoucího z poskytnuté licence nebo v případě porušení povinnosti mlčenlivosti je Poskytovatel oprávněn odstoupit od Smlouvy, Produkt Uživateli znepřístupnit a požadovat po Uživateli náhradu škody. Porušení autorských práv je dále postižitelné podle autorského zákona a podle trestněprávních předpisů.    

 • ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY UZAVŘENÉ SE SPOTŘEBITELEM

 1. Nejedná-li se o případ uvedený v následujícím odstavci, má Uživatel, který je Spotřebitelem, dle § 1829 OZ právo od Smlouvy bez udání důvodu odstoupit ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření Smlouvy.

 

 1. Právo odstoupit od Smlouvy dle předchozího odstavce Spotřebitel v souladu s § 1837 OZ nemá zejména v případě Smlouvy o:

 

 1. využití volného času, pokud má být podle Smlouvy plněno k určitému datu nebo v určitém období;
 2. poskytování služeb, jestliže byly v plném rozsahu poskytnuty a Spotřebitel souhlasil, že k započetí plnění dojde před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy; pokud služby nebyly poskytnuty v plném rozsahu, ale s jejich poskytováním již bylo započato, má Spotřebitel v případě odstoupení od Smlouvy povinnost zaplatit Poskytovateli částku za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od Smlouvy (pohledávku na zaplacení částky za poskytnuté plnění si Poskytovatel může jednostranně započíst proti pohledávce Spotřebitele na vrácení Ceny);
 3. dodání digitálního obsahu, který není dodán na hmotném nosiči, poté, co bylo započato s plněním a (u úplatného Produktu) Spotřebitel v objednávkovém formuláři odsouhlasil, že k započetí plnění dojde před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy a vzal na vědomí, že udělením souhlasu zaniká jeho právo od Smlouvy odstoupit.

 

 1. Lhůta k odstoupení od Smlouvy je zachována, pokud Spotřebitel oznámení o odstoupení odešle Poskytovateli nejpozději 14. den po dni, kdy byla Smlouva uzavřena. Pro odstoupení může Spotřebitel využít formulář uvedený pod těmito OP. Odstoupit od Smlouvy může Spotřebitel zasláním vyplněného formuláře, nebo jiného textu obdobného znění, na některou z kontaktních adres Poskytovatele uvedených výše, případně jakýmkoli jednoznačným prohlášením, které Spotřebitel vůči Poskytovateli učiní.   

 

 1. Obratem po obdržení oznámení o odstoupení od Smlouvy potvrdí Poskytovatel Spotřebiteli jeho přijetí. Cena bude Spotřebiteli vrácena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy, a to na stejný účet, ze kterého byla zaplacena. Jiným způsobem může být Cena vrácena jen tehdy, pokud s tím Spotřebitel bude souhlasit a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Náklady související s odstoupením od Smlouvy nese ze zákona Spotřebitel.

 

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY UZAVŘENÉ SE SPOTŘEBITELEM NEBO S PODNIKATELEM

 1. Uživatel i Poskytovatel můžou od Smlouvy odstoupit v případech stanovených zákonem nebo Smlouvou, zejm. v případě podstatného porušení povinností druhé smluvní strany. Poskytovatel může od Smlouvy odstoupit dále zejména v případě, kdy by došlo k neoprávněným zásahům do Webového rozhraní. V případě odstoupení od Smlouvy je Poskytovatel oprávněn požadovat náhradu škody, pokud mu z porušení povinností Uživatele vznikla. Rovněž je Poskytovatel oprávněn Produkt Uživateli okamžitě znepřístupnit. 

 

 1. Poskytovatel má právo odstoupit od Smlouvy také z důvodu nenaplnění minimální kapacity přihlášených uživatelů, naplnění maximální kapacity přihlášených uživatelů nebo z jiných vážných důvodů. V takovém případě bude Uživateli Cena vrácena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy, nebude-li výslovně dohodnuto, že platba bude použita na jiný Produkt dle výběru Uživatele. Cena bude Uživateli vrácena na stejný účet, ze kterého byla zaplacena, nebude-li výslovně dohodnuto jinak. 

 

 1. Pokud by ze strany Uživatele nedošlo k úhradě Ceny (při platbě na splátky k úhradě první splátky) ani ve lhůtě 10 dnů po splatnosti, Smlouva se uplynutím této lhůty ruší automaticky, bez nutnosti odstoupení.

 

 1. Je-li Uživateli společně s Produktem poskytnut jako dárek bonus, je darovací smlouva uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Smlouvy, pozbývá darovací smlouva účinnosti. V důsledku toho je Poskytovatel oprávněn Uživateli okamžitě zrušit přístup k bonusu, případně má Uživatel povinnost Poskytovateli bonus bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy, zaslat nebo předat. Veškeré bonusy jsou zpřístupněny spolu se zpřístupněním Produktu, není-li na Webu u Produktu uvedeno jinak. 

 • PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ A REKLAMACE

 1. Práva vznikající z vadného plnění se řídí platnými a účinnými právními předpisy, zejména § 1914 až 1925 a § 2389a až 2389s OZ. 

 

 1. Práva z vadného plnění (reklamaci) může Uživatel u Poskytovatele uplatnit prostřednictvím kontaktů uvedených výše v těchto OP.

 

 1. Po zpřístupnění Produktu je Uživateli doporučeno, aby si co nejdříve zkontroloval funkčnost a dostupnost jeho digitálního obsahu a zjistí-li nedostatky nebo vady, aby kontaktoval Poskytovatele za účelem provedení nápravy. Může se stát, že je digitální obsah krátkodobě dočasně nedostupný v případě údržby dat nebo výpadků serveru. Web může být aktualizován bez předchozího upozornění. 

 

 1. Poskytovatel odpovídá Uživateli, že Produkt při převzetí nemá vady a že je bez vad také po celou dobu trvání Smlouvy. V případě digitálního obsahu zpřístupněného jednorázově na časově neomezenou dobu odpovídá Poskytovatel za vady, které měl digitální obsah při zpřístupnění. Projeví-li se vada Produktu v průběhu 1 roku od zpřístupnění, má se za to, že byl Produktu vadný již při zpřístupnění. Tato doba neběží po dobu, po kterou Uživatel nemůže Produkt užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně.

 

 1. Je-li Uživatel Spotřebitelem, Poskytovatel mu zejména odpovídá, že Produkt:

 

 1. odpovídá ujednanému popisu, rozsahu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem;
 2. je vhodný k účelu, pro který ho Uživatel požaduje a s nímž Poskytovatel souhlasil; a
 3. je poskytován s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k instalaci či s uživatelskou podporou.

 

 1. Je-li Uživatel Spotřebitelem, Poskytovatel mu dále odpovídá, že vedle ujednaných vlastností Produkt:

 

 1. je vhodný k účelu, k němuž se Produkt tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem; 
 2. rozsahem, množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi či výkonnostními parametry, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility, přístupnosti, kontinuity a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem Produktů téhož druhu, které může Uživatel rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná Poskytovatelem nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením;
 3. je poskytován s příslušenstvím a s pokyny k použití, které může Uživatel rozumně očekávat; a
 4. odpovídá zkušební verzi nebo náhledu, které Poskytovatel zpřístupnil před uzavřením Smlouvy.

 

 1. Předchozí odstavec se nepoužije v případě, že Poskytovatel Uživatele před uzavřením Smlouvy zvlášť upozornil, že se některá vlastnost Produktu liší a Uživatel s tím při uzavírání Smlouvy výslovně souhlasil.

 

 1. Poskytovatel není vázán veřejným prohlášením podle odstavce 6 písm. b), prokáže-li, že si ho nebyl vědom nebo že bylo v době uzavření Smlouvy upraveno alespoň srovnatelným způsobem, jakým bylo učiněno, anebo že na rozhodnutí o uzavření Smlouvy nemohlo mít vliv.

 

 1. Uživatel, který je Spotřebitelem, může vytknout vadu, která se projeví nebo vyskytne za trvání Smlouvy. V případě Produktu zpřístupněného jednorázově na časově neomezenou dobu může Uživatel, který je Spotřebitelem, vytknout vadu, která se projeví v době 2 let od zpřístupnění. Uživatel, který není Spotřebitelem, může vytknout vadu bez zbytečného odkladu poté, kdy měl možnost vadu zjistit, nejpozději do 14 dnů ode dne dodání Produktu. 

 

 1. Má-li Produkt vadu, může Uživatel požadovat její odstranění, ledaže je to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné.

 

 1. Poskytovatel odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby tím Uživateli nezpůsobil značné obtíže, přičemž se zohlední povaha Produktu a účel, pro který ho Uživatel požadoval.  

 

 1. Uživatel může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od Smlouvy, pokud

 

 1. Poskytovatel vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil či je zjevné, že ji neodstraní v souladu s předchozím odstavcem;
 2. se vada projeví opakovaně; nebo
 3. je vada podstatným porušením Smlouvy.

 

 1. Uživatel nemůže odstoupit od Smlouvy, je-li vada Produktu nevýznamná; má se za to, že vada není nevýznamná.

 

 1. Uživatel, který je Spotřebitelem, může odstoupit od Smlouvy také tehdy, pokud by Poskytovatel byl v prodlení s dodáním Produktu a svou povinnost by nesplnil ani bez zbytečného odkladu poté, co byl Spotřebitelem vyzván k plnění, nebo v dodatečné výslovně dohodnuté lhůtě. Bez dodatečné lhůty může Spotřebitel od Smlouvy odstoupit jen tehdy, odmítl-li Poskytovatel Produkt poskytnout nebo je zjevné, že Produkt neposkytne, anebo vyplývá-li ze vzájemného ujednání nebo z okolností při uzavření Smlouvy, že je plnění v určeném čase nezbytné. Cena bude Spotřebiteli vrácena bez zbytečného odkladu po odstoupení od Smlouvy. 

 

 1. Práva z vadného plnění Uživateli nenáleží v případě vad způsobených nesprávným užíváním nebo uložením digitálního obsahu Produktu. Rovněž Poskytovatel neodpovídá za nedostupnost nebo jiné vady digitálního obsahu v případě nevyhovujícího digitálního prostředí Uživatele. Za účelem ověření, zda se vada vyskytla v důsledku nevyhovujícího digitálního prostředí, má Uživatel zákonnou povinnost poskytnout Poskytovateli nezbytnou součinnost v míře, kterou lze rozumně požadovat a kterou lze zajistit technicky dostupnými prostředky, jež jsou pro Uživatele co nejméně rušivé. V případě odmítnutí poskytnutí součinnosti má Uživatel práva z vadného plnění jen tehdy, pokud vadu Produktu prokáže.

 • VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ, ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ

 1. Má-li Uživatel k uzavřené Smlouvě, jejímu plnění či činnosti Poskytovatele nějakou stížnost, může Poskytovatele kontaktovat na některé z kontaktních adres uvedených výše v těchto OP.

 

 1. Dozor nad dodržováním povinností Poskytovatele vyplývajících z právních předpisů vykonávají tyto orgány: Česká obchodní inspekce, živnostenský úřad v Děčíně a Úřad pro ochranu osobních údajů (jedná-li se o povinnosti při zpracování osobních údajů). 

 

 1. Případný spor mezi Poskytovatelem a Uživatelem bude řešen přednostně smírnou cestou. Pokud je Uživatel Spotřebitelem a z uzavřené Smlouvy nebo v souvislosti s ní vznikne mezi ním a Poskytovatelem spor, má Uživatel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je v takovém případě Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 44, 110 00 Praha 1, IČ: 00020869. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na webových stránkách České obchodní inspekce (www.coi.cz). Spotřebitel může rovněž využít platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese  https://ec.europa.eu/consumers/odr

 • ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 1. Smlouva je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění povinností Poskytovatele a Uživatele, které ze Smlouvy vyplývají. 

 

 1. Smluvní vztah mezi Poskytovatelem a Uživatelem se řídí právním řádem České republiky, zejména OZ. 

 

 1. Zásady zpracování osobních údajů jsou obsaženy v samostatném dokumentu, který je zveřejněn na Webu. 

 

 1. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení těchto OP neplatným či neúčinným, namísto neplatného nebo neúčinného ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému či neúčinnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatnost či neúčinnost ustanovení OP nemá vliv na platnost a účinnost ostatních ustanovení OP. 

 

 1. Tyto OP je Poskytovatel oprávněn jednostranně měnit, přičemž pro Uživatele platí text obchodních podmínek účinný k datu Objednávky.

 

Tyto OP jsou účinné od 10. 10. 2023.

 

Pouze pro Spotřebitele

 

FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

UZAVŘENÉ DISTANČNÍM ZPŮSOBEM NEBO MIMO OBCHODNÍ PROSTORY

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

 

Odstoupení od smlouvy

 

Adresát: Prodejní akademie s.r.o.

Lipová 803, 407 21 Česká Kamenice

tereza@prodejniakademie.cz  

 

Oznamuji/oznamujeme(*), že tímto odstupuji/odstupujeme(*) od smlouvy o koupi tohoto zboží(*)/o poskytnutí těchto služeb(*):

 

Datum objednání(*) datum obdržení(*):

 

Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů:

 

Adresa spotřebitele/spotřebitelů:

 

Číslo bankovního účtu pro vrácení peněz: 

 

Datum:

 

Podpis spotřebitele/spotřebitelů: 

(pouze pokud je tento formulář zasílán na listině)

 

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte